معاونان و مديران
معاونان و مدیران

مرتضي قاروني نيك
قائم مقام مديرعامل
m.gharouni@sabir.ir

محمود خزندی
معاون فنی و اجراپی
m.khazandi@sabir.ir

نور خدا دوستي
معاون پشتيباني
n.doosti@sabir.ir

مهرداد بختياري
مشاور مديرعامل در امور برنامه ريزي و بهبود سيستم
m.bakhtiari@sabir.ir

محمود امير رحماني
مدير قراردادها و مناقصات
m.amirrahmani@sabir.ir

بيت الله امير احمدي
مدیر منابع انسانی
b.amirahmadi@sabir.ir

محمد موسوی مقدم
مدير امور حقوقی
m.mosavi.m@sabir.ir

مصطفی صیاد
مدير حراست
m.sayad@sabir.ir

داود همتي
مدير روابط عمومي و بين الملل
d.hemati@sabir.ir
مدیران امور

حمید عالی نژاد
مدیر امور ابنیه
h.alinejad@sabir.ir

مجید ابراهیمی ساعتی
مدیر پروژه های حفاری
m.ebrahimi@sabir.ir

رضا میرزا محمدی
مدیر امورصنایع معدنی
r.mirzamohammadi@sabir.ir

کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت سابیر محفوظ است
طراحی و توسعه : دفتر فنآوری اطلاعات شرکت سابیر